Chuden - Intermediate Teachings


Oku No Te - Deeper Techniques
Goshin Jitsu - Scroll of Professors
Kiai no Maki - Scroll of Spirit Shout Technique
  • Tetsu-Sen No Maki - Scroll of Iron Fan Techniques
  • Tanto No Maki - Scroll of Knife Techniques
  • Daito No Maki - Scroll of Sword Techniques
  • Bo No Maki - Scroll of Stick Techniques
  • Tanju No Maki - Scroll of Pistol Techniques